بسمه تعالی

چند نکته در باب تنظیم یک قرارداد :

هنگامیکه صحبت از یک رابطه حقوقی اصطلاحاً ایمن می شود، پای تنظیم قرارداد به میان می آید.برای تنظیم یک قرارداد کاری در انواع مختلف، نکات حقوقی قابل توجهی وجود دارد که رعایت هر یک از این قواعد می تواند حریم امنی را جهت آرامش خاطر طرفین قرارداد فراهم آورد.

متاسفانه مشاهده می شود غالب قراردادهای منعقد شده فی مابین عموم مردم از آن جا که بدون مشورت کارشناسان اهل فن صورت می پذیرد و اساساً بر پایه اعتماد دوطرفه است، لذا نواقص و خلأهای فراوانی در آن دیده می شود که هنگام بروز مشکلات سر باز می کنند.

به طور کلی باید دقت شود قراردادی از منظر قانون معتبر است که ارکان قرارداد در آن رعایت شده باشد. برای صحت یک قرارداد، لزوماً می بایست قصد و رضای طرفین به انضمام اهلیت وجود داشته باشد.

ارکان قرارداد به صورت اختصار موارد ذیل را شامل می گردد:

1. عنوان قرارداد 2. طرفین قرارداد 3. موضوع قرارداد 4. مدت قرارداد 5. شرایط مالی قرارداد 6. تعهدات و شروط قرارداد 7. نکات مربوط به اختلافات،فسخ و داوری در قرارداد.

رعایت این نکته ضروریست که در قراردادهای تنظیمی همواره از بکار بردن لغاتی که دارای ابهام و اجمال می باشد، پرهیز شود و کلمات و الفاظ حقوقی در معنا و جایگاه خود بکار رود.

همچنین در نگارش قراردادهایی که لازم است در آن اسناد تجاری و رسمی همچون چک یا سفته رد و بدل شود، ضروریست در متن قرارداد مشخصات این اسناد به صورت دقیق و با جزئیات کامل قید گردد.

همچنین به صورت اختصار مواردی از نکات قابل توجه در هنگام تنظیم قراردادها عبارتند از:

الف) حتماً پیش از امضای قرارداد، دقیق تمام بندهای آن قرارداد را مطالعه و بررسی نمایید.

ب) حتی المقدور هنگام انعقاد قراردادها از حضور کارشناسان حقوقی در کنار خود بهره ببرید.

ج) دقت کنید نسخه های قرارداد متحد الشکل و متحد المتن باشند.

د) فضاهای خالی بین کلمات در بین بندهای قرارداد را پر کنید تا بیم هرگونه جعل منتفی شد.

ه) شروط و تعهدات در قرارداد، نقش اساسی دارند، لذا در هنگام نگارش یا قبول یک قرارداد؛ بدان ها توجه ویژه داشته باشید.
در پایان به زعم نگارنده چنانچه اصول کلی قانونی در قراردادهای تنظیمی رعایت شود و همچنین عنایت و توجه طرفین به جزئیات، شروط و تعهدات باشد؛ آن قرارداد در زمره قراردادهای حقوقی به ظاهر بدون اشکال تنظیم گردیده است.

باتشکر

امین قاسمی فر

دکترای حقوق – مشاور حقوقی رسانه