مخارج دیوار مشترک بر عهده‌ی کسانی است که در آن شرکت دارند.