احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.