هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.