مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه‌ معین خواهد شد.