عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.