اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.