امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است‌.