برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.