مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.