هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.