شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست‌:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع باشد.