هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این ‌شرط انجام نگیرد مشروط‌‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت‌.