سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.