اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.