مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.