بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.