اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.