ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.