امور ذیل موجب ضمان قهری است‌:

۱- غصب و آن چه که در حکم غصب است‌.

۲- اتلاف‌

۳- تسبیب‌

۴- استیفاء