در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.