تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.