هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است.