اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.