اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.