در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.