عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.