حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

۱- در صورت انقضا مدت‌

۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است‌.