وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود.