وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح ‌است‌.