عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.