مشاوره ضمانت، سنت حسنه با چاشنی دردسر!

هرگاه بحث از ضمانت‌های بانکی می‌شود، برخی از افراد چهارستون بدنشان به لرزه درمی‌آید. در جامعه کنونی کمتر کسی را می‌توان سراغ گرفت که درطول زندگی خود با مبحث ضمانت ضامن شدن بیگانه باشد. به‌هرحال با توجه به نیاز افراد به برقراری ارتباطات کاری با یکدیگر، شخصی را نمی‌توان از این قاعده مستثنی کرد. ماده [...]